Oplossing om stikstofimpasse rond zonne- en windparken te doorbreken

 

Op tal van locaties in Nederland ligt besluitvorming over windparken en zonneparken stil vanwege overschrijding van kritische depositiewaarden ter plaatse van Natura 2000 gebieden. Ook in gevallen waarin geen bijdrage aan de stikstofdepositie te verwachten is vanwege de grote afstand tot stikstofgevoelige gebieden, kunnen lokale overheden momenteel geen besluit nemen. Hoe deze impasse te doorbreken?

Dit lijkt tegenstrijdig omdat na de bouwfase bij duurzame energieprojecten geen significante stikstofemissies meer plaatsvinden en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen de productie van grijze stroom, met alle emissies van dien, juist moet vervangen. Provincies en lokale overheden hanteren momenteel een standaard antwoord: “We wachten op de beschikbaarheid van de nieuwe Aerius calculator en tot die tijd ondernemen we geen actie.”
Je kunt het deze uitvoerende overheden niet kwalijk nemen dat de wetgever niet tijdig heeft geanticipeerd op de Uitspraken van de AbRvS dat de PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet deugdelijk is.

De grote vraag is echter of de praktijk met de beschikbaarheid van de nieuwe Aerius calculator wel verandert. Experts van Bosch & van Rijn zien, afhankelijk van de lokale omstandigheden, mogelijkheden om uit deze impasse te komen door toepassen van het principe van projectsaldering. Dat houdt in dat bij de ontwikkeling van windturbineparken en grondgebonden zonneparken zeker wordt gesteld dat de ontwikkeling leidt tot een gelijke of afnemende stikstofemissie ten opzichte van de referentiesituatie.
Er zijn andere rekenmodellen voor verspreiding van luchtemissies beschikbaar dan de Aerius calculator die ook voor het tijdperk van de PAS, met goedkeuring van de AbRVS, werden gebruikt. Met projectsaldering vindt geen overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming plaats want er is geen sprake van een toename van stikstofdepositie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Disco 030 – 677 6466.