De vraag

De Wolff Nederland Windenergie (WNW) is initiatiefnemer voor windpark Hogezandse Polder in gemeente Cromstrijen in de Hoeksche Waard. WNW  heeft Bosch & van Rijn gevraagd om de inhoudelijke ondersteuning te bieden om te komen tot de benodigde vergunningen en bestemmingswijziging.

De oplossing

Bosch & van Rijn stelde (in samenwerking met Omniplan) het NRD, MER en bestemmingsplan op en trad op als inhoudelijk expert namens de initiatiefnemer. In nauwe samenwerking met de gemeente, initiatiefnemer, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en verschillende onderaannemers is de m.e.r.-procedure doorlopen. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld heeft Bosch & van Rijn de milieutechnische onderbouwing voor de vergunningaanvraag opgesteld. Er is gewerkt met een vergunningaanvraag op basis van een bandbreedte, waardoor de keuze voor het windturbinetype uitgesteld kan worden tot na de vergunningverlening.

Het resultaat

Op 29 maart 2016 is het bestemmingsplan en het bijbehorende MER door de gemeenteraad van Cromstrijen vastgesteld. Op 12 september 2016 heeft het college van B&W de ontwerpbeschikking met betrekking tot de activiteiten bouwen, uitvoeren van werken, milieu, aanleggen van wegen en het maken van uitwegen ter inzage gelegd. In november 2016 is de omgevingsvergunning verleend.