De vraag

Windpark Spui is een initiatief van Klein-Piershil BV bestaande uit YARD ENERGY GROUP BV en D.L. de Bruijne Participatie Maatschappij BV. Klein-Piershil BV heeft Bosch & van Rijn gevraagd om de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning te bieden om te komen tot de benodigde vergunningen en bestemmingswijziging.

De oplossing

Nadat gemeente Korendijk besloot geen medewerking te verlenen aan windturbines aan het Spui heeft Provinciale Staten van Provincie Zuid-Holland besloten over te gaan tot het opstellen van een provinciaal inpassingsplan (PIP) ter realisatie van windpark Spui. De provinciale coördinatieregeling is toegepast.

Bosch & van Rijn stelde het NRD, MER en PIP op en trad op als procesmanager namens de initiatiefnemer. In nauwe samenwerking met provincie Zuid-Holland, initiatiefnemer, DCMR, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, Omgevingsdienst Haaglanden en verschillende onderaannemers is de m.e.r.-procedure doorlopen. Bosch & van Rijn hebben namens de initiatiefnemer de vergunningaanvraag ingediend. Er is gewerkt met een vergunningaanvraag op basis van een bandbreedte, waardoor de keuze voor het windturbinetype uitgesteld kan worden tot na de vergunningverlening.

Om omliggende belangen te betrekken in de planologische procedure en de totstandkoming van een participatieplan is er een klankbordgroep samengesteld. Bosch & van Rijn nam deel aan de klankbordgroep en verzorgde een aantal presentaties over (tussen)resultaten uit het MER en bijbehorende onderzoeken. Tevens maakte Bosch & van Rijn de projectwebsite van de initiatiefnemers: www.windparkspui.nl.

Het resultaat

Op 14 september 2016 is het provinciale inpassingsplan (PIP) Windpark Spui en het bijbehorende MER (incl. aanvulling) door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgesteld. Door gedeputeerde Staten is de omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor de activiteiten bouwen en milieu en de verlening van de wegenvergunning op grond van de Keur van het Waterschap Hollandse Delta 2014 afgegeven. De watervergunning op grond van artikel 6.5, onder c, Waterwet is door de dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Hollandse Delta afgegeven.