RES U16

De U16 is een van de 30 regio’s die vanuit het Klimaatakkoord de opdracht hebben om samen 35 TWh duurzame energie in 2030 te realiseren, op weg naar 95% CO2-reductie in 2050. Het Utrechtse regionale samenwerkingsverband U16 (provincie Utrecht, 16 gemeenten, 4 waterschappen en netbeheerder Stedin) had de opdracht om de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) op te stellen.

Onze bijdrage

Voor de uitwerking van de ambities voor opwek van zonne- en windenergie zocht het samenwerkingsverband een adviseur Elektriciteit. Wij hebben vanaf november 2019 invulling gegeven aan deze rol. Vanuit het kernteam RES hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van duurzame energieopwekking in onze eigen omgeving. Wij waren verantwoordelijk voor de technische analyses en andere onderzoeken, voorbereiding van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, voor de ondersteuning van gemeenten bij beleidsontwikkeling en het verzorgen van presentaties en bijeenkomsten voor gemeenteraden en regionale stakeholders.

Adviseurs van Bosch en van Rijn rekenden uit hoeveel technische plaatsingsruimte voor zon en wind in de provincie aanwezig is. Met behulp van GIS en op basis van milieutechnische randvoorwaarden werden denkrichtingen onderzocht zoals ‘Waterwind kanalen en rivieren’, ‘Inwonerswind nabij woonkernen’ en ‘Zon nabij infrastructuur, vuilstort en zuiveringsinstallatie‘.

Het resultaat

De RES 1.0 werd in juli 2021 gepubliceerd en is vervolgens ter besluitvorming aan de 16 gemeenteraden en Provinciale Staten aangeboden.