Windenergie A16

De provincie Noord-Brabant en vier West-Brabantse gemeenten (Breda, Moerdijk, Drimmelen en Zundert) willen minimaal 100 MW windenergie in de A16-zone realiseren. Wij hebben het NRD opgesteld, het m.e.r.-traject te doorlopen en projectontwikkelaars met grondposities langs de A16 bij het participatietraject met de lokale omgeving begeleid.

Onze bijdrage

Bosch & van Rijn heeft de NRD opgesteld en samen met de provincie Noord-Brabant een aantal informatieavonden en windsafari’s georganiseerd. Door het inzetten van de visualisatietool hebben we omwonenden kennis laten maken met de opstellingsalternatieven. Dit kon zowel via een VR-bril, als via een interactieve plug-in op een webpagina. Gedurende het opstellen van het MER bleef de intensieve dialoog met omwonenden, lokale stichtingen en coöperaties doorgaan. Dit heeft geleid tot het opstellen van een gedragen inpassingsplan. Dit filmpje legt kort uit hoe dat proces in zijn werk ging.

Samen met de opdrachtgevers hebben we gesprekken en onderhandelingen gevoerd met de projectontwikkelaars en grondeigenaren (waaronder Staatsbosbeheer, Prorail en Rijkswaterstaat) over de sociale randvoorwaarden. Met deze partijen is een Greendeal ondertekend waarin is vastgelegd dat een kwart van de bouwrechten ten goede komt aan lokale stichtingen. Niet eerder werd in Nederland op deze wijze, voorafgaand aan de ruimtelijke procedure, zeker gesteld dat de lokale gemeenschap mee kan profiteren van de opbrengst van het windproject. Het laat zien dat participatie van de lokale gemeenschap steeds belangrijker wordt bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Een goede, gestructureerde samenwerking tussen gemeenten, provincie en projectontwikkelaars is hierbij onmisbaar. 

Het resultaat

Eind 2020 stemde de Raad van State in met aanpassingen op het provinciaal inpassingsplan ‘windenergie A16’, waarmee het plan en de in 2018 afgegeven vergunningen onherroepelijk zijn. Door de afspraken in de Greendeal komt een kwart van de bouwrechten ten goede aan de lokale gemeenschap.

Bijzonder: Verweer bij de Raad van State
Naast de begeleiding bij het participatie- en m.e.r.-traject ondersteunden wij landsadvocaat Pels Rijcken bij het opstellen van het verweerschrift en begeleiding van de verweerprocedure rondom het windpark. Het ging in beginsel om in totaal 28 beroepen tegen het windpark. Bosch & van Rijn schreef de teksten voor alle technische onderdelen van het verweer en voerde nader onderzoek uit ter onderbouwing van de technische onderdelen. Uiteindelijk is het verweerschrift samengevoegd met onderdelen van de provincie en juridische punten van Pels Rijcken. Daarnaast is in reactie op het advies van de StAB samen met Pels Rijcken een reactie opgesteld.