Windenergie gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen heeft het voornemen binnen de gemeente een windpark te realiseren. Het windpark is beoogd in de ‘zoekzone windenergie’ in het buitengebied van Beuningen ten zuidoosten en zuidwesten van het knooppunt Ewijk. De gemeente wil een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen over de precieze locatie.

Onze bijdrage

In opdracht van de gemeente is Bosch & van Rijn gevraagd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op te stellen, de milieueffecten van het plan in kaart te brengen en het bestemmingsplan op te stellen. Wij hebben alle locaties binnen de gemeente beoordeeld waar windturbines zouden passen. Hiervoor hebben we een planMER opgesteld. Vervolgens zijn voor de ‘zoekzone windenergie’ meer gedetailleerde milieuonderzoeken uitgevoerd in een projectMER. Hierbij zijn diverse inrichtingsalternatieven met elkaar zijn vergeleken en is een voorkeursalternatief gekomen met 5 windturbines.

Het resultaat

Ons milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is volgens de commissie m.e.r. een voorbeeld voor andere milieueffectrapportages voor windparken in het land. De commissie oordeelde in juni 2021 dat de MER de essentiële informatie bevat om een besluit te nemen over Windpark Beuningen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 

Meerwaarde van het MER zat volgens de commissie in de locatievergelijking: hoewel er al een locatie was uitgekozen door de gemeente hebben wij het volledige grondgebied van de gemeente opnieuw aan een onderzoek onderworpen. Hierdoor weet de gemeente zeker dat er geen betere locaties over het hoofd werden gezien.