Onze
Projecten

U bevindt zich hier:

Bosch & van Rijn is betrokken bij tal van duurzame energieprojecten door heel Nederland. Onze bijdrage varieert van omgevingsmanagement en samenwerking met gemeenten en bewoners tot het berekenen van geluidsemissies van windparken en het voorbereiden van grondgebonden zonneprojecten: met elke stap in het ontwikkeltraject hebben we ervaring. Hieronder vindt u een overzicht van onze projecten. Neem gerust contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!

 

Quickscan RES regio’s

GroenLeven wil inzicht krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden voor zon, wind en waterstof projecten binnen de Regionale Energie Strategieën. In eerste instantie hebben zij vijf regio’s geselecteerd voor de quickscan: Arnhem-Nijmegen, Hoeksche Waard, Midden-Holland, U16 en Fruitdelta Rivierenland.

Lees meer

Participatie bij duurzame initiatieven

De gemeente Ede was op zoek naar een procesmanager die kon ondersteunen in lopende en startende duurzame energie projecten en bij bewonersinitiatieven. De wens van de gemeente was om sterker en actiever bij deze projecten en initiatieven betrokken te zijn. De procesmanager was daarnaast een supervisor en vraagbaak voor de projectleiders binnen de gemeente om

Lees meer

Monitor financiële participatie en lokaal eigendom

De partijen achter het Klimaatakkoord van 2019 hechten veel waarde aan participatie van burgers in de energietransitie. Om van de energietransitie een succes te maken moet immers iedereen mee kunnen doen. In het akkoord is daarom afgesproken dat marktpartijen en de lokale omgeving gelijkwaardig gaan samenwerken bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten.

Lees meer

Zonnepark Bunnik

IX Zon en Energie Coöperatie Bunnik willen samen een zonnepark ontwikkelen ten zuiden van de A12 bij Bunnik. Ten behoeve van de omgevingsvergunningaanvraag hebben de initiatiefnemers Bosch & van Rijn gevraagd een ruimtelijke onderbouwing en een landschapsplan op te stellen voor het tweedelige zonnepark.

Lees meer

Belemmeringenanalyse

Bosch & van Rijn krijgt regelmatig de vraag van projectontwikkelaars om uit te zoeken of bepaalde locaties geschikt zijn voor de ontwikkeling van een zonne- of windpark. Dit kunnen specifieke locaties zijn zoals een bedrijventerrein maar ook een gehele provincie. 

Lees meer

PlanMER Metropoolregio Eindhoven

De RES 1.0 vraagt om het selecteren van zoekgebieden voor grootschalige zon- en windenergielocaties. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) wil een goed onderbouwde afweging kunnen maken tussen deze locaties. Hiervoor wil de MRE een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opstellen en de milieueffecten bundelen in het planMER. 

Lees meer

Windenergie A16

De provincie Noord-Brabant en vier West-Brabantse gemeenten (Breda, Moerdijk, Drimmelen en Zundert) willen minimaal 100 MW windenergie in de A16-zone realiseren. Wij hebben het NRD opgesteld, het m.e.r.-traject te doorlopen en projectontwikkelaars met grondposities langs de A16 bij het participatietraject met de lokale omgeving begeleid.

Lees meer

Windenergie gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen heeft het voornemen binnen de gemeente een windpark te realiseren. Het windpark is beoogd in de ‘zoekzone windenergie’ in het buitengebied van Beuningen ten zuidoosten en zuidwesten van het knooppunt Ewijk. De gemeente wil een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen over de precieze locatie.

Lees meer

Energieanalyse gemeente Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo wil inzicht hebben in het huidige energieverbruik en de potentie voor hernieuwbare energieopwekking binnen de gemeente voor het opstellen van nieuw beleid voor duurzame energie. Zij heeft aan Bosch & van Rijn gevraagd deze analyse uit te voeren. 

Lees meer

Zonnepark Kabeljauwbeek

Eneco wil nabij het windpark Kabeljauwbeek om een zonnepark  ontwikkelen in de gemeente Woensdrecht. Voor het zonnepark heeft Eneco Bosch & van Rijn gevraagd de ontwikkeling te begeleiden en de vergunningaanvraag voor te bereiden.

Lees meer

Zeewierverwerking Stellendam

Deltawind wil voor bepaalde tijd  bedrijfsactiviteiten ruimtelijk mogelijk maken die samenhangen met de productie van eiwit uit zeewier. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats op het Noordereiland en in de buitenhaven van Stellendam. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de aanvoer en opslag van zeewier vanaf de productielocatie op de Noordzee. Het zeewier wordt in bassins opgeslagen in de

Lees meer

Windpark Zeewolde

Eneco zocht ondersteuning bij het verkrijgen van privaatrechtelijke- (zakelijke rechten) en publiekrechtelijke (vergunningen en meldingen) toestemming voor de infrastructuur van vier windturbines van Eneco in windpark Zeewolde.

Lees meer

Duurzame energie Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht wil werk maken van duurzame energie en vroeg Bosch & van Rijn daarbij te ondersteunen.

Lees meer

RES U16

De U16 is een van de 30 regio’s die vanuit het Klimaatakkoord de opdracht hebben om samen 35 TWh duurzame energie in 2030 te realiseren, op weg naar 95% CO2-reductie in 2050. Het Utrechtse regionale samenwerkingsverband U16 (provincie Utrecht, 16 gemeenten, 4 waterschappen en netbeheerder Stedin) had de opdracht om de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES

Lees meer

Windpark St. Joosland

Eneco Wind wil vijf windturbines op het terrein van C.RO Ports in Vlissingen-Oost ontwikkelen. Zij hebben Bosch & van Rijn gevraagd om de ruimtelijke procedure en m.e.r.-beoordelingsprocedure uit te voeren.

Lees meer

Zonneladder

Met een motie vroeg Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aandacht voor landbouw- en natuurgronden bij de toewijzing van gebieden voor de ontwikkeling van zonnevelden. De motie riep de regering op om te komen tot een ‘zonneladder’ waarmee de uitgifte van gronden voor zonnevelden kon worden gereguleerd. 

Lees meer

Zonnepark Batendijk

Na het Zonnepark Geesteren wilde IX Zon een tweede zonnepark ontwikkelen in de gemeente Berkelland. Ook voor dit zonnepark nam IX Zon Bosch & van Rijn in de arm om de ontwikkeling te begeleiden en de vergunningaanvraag voor te bereiden.

Lees meer

Zonne-energie A6-A7

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor het aanleggen van zonnepanelen langs de Nederlandse rijkswegen. Als pilot werden de A6 en de A7 onderzocht: Bosch & van Rijn voerde de haalbaarheidsstudie uit.

Lees meer

Beleid zonne- en windenergie De Kempen

De vijf Kempengemeenten – Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden – ontwikkelen gezamenlijk beleid voor duurzame energie. Om dit beleid goed te onderbouwen hebben de gemeenten Bosch & van Rijn gevraagd de planMER uit te voeren en te ondersteunen bij het opstellen van het beleid.

Lees meer

Landtong Rozenburg

Eneco wilde voor windpark Landton Rozenburgde tien bestaande, kleine windturbines vervangen door nieuwe modernere en efficiëntere exemplaren. Voor de onderbouwing van de vergunningaanvragen van dit windpark vroeg Eneco Bosch & van Rijn de NRD en het MER op te stellen en de aanvragen van de omgevingsvergunning, de watervergunning en de ontheffing van de Wet natuurbeheer

Lees meer

Windpark Koningspleij

De gemeente Arnhem heeft Bosch & van Rijn gevraagd om een second opinion uit te voeren op de onderzoeken die gedaan zijn in het kader van het MER voor Windpark Koningspleij. Ook heeft de gemeente ons gevraagd mee te lezen met de ingediende vergunningen.

Lees meer

Beleidsondersteuning gemeenten

In de afgelopen jaren ondersteunden we tientallen gemeenten bij het opstellen van duurzame energie- en klimaatplannen. Veel gestelde beleidsvragen zijn: Hoe maken we onze energievisie concreet? Hoe betrekken we inwoners en andere belanghebbenden? Hoe vinden we een goede balans tussen de verschillende vormen van duurzame energie? Wat zijn de meeste geschikte locaties voor wind- en

Lees meer

Windlocaties Westpoort

Havenbedrijf Amsterdam wil samen met Windgroep Holland het opgestelde vermogen aan windturbines in het Havengebied Westpoort uitbreiden. Bosch & van Rijn heeft opdracht gekregen om het MER op te stellen voor zeven lijnopstellingen.

Lees meer

Duurzame energie op Rijksgronden en -gebouwen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzame energiedoelstelling van 2020. Het ministerie heeft Bosch & van Rijn gevraagd te onderzoeken hoeveel duurzame energie er in 2020 kan worden opgewekt op Rijksgronden en Rijksgebouwen.

Lees meer

Windturbines Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe wil ten behoeve van een nieuwe structuurvisie wil advies over het verouderde Toetsingskader voor windenergie. Belangrijk onderdeel daarvan is een locatiestudie voor windturbines.

Lees meer

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.