Bosch & van Rijn brengt multifunctioneel ruimtegebruik zon-pv in kaart

In opdracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie onderzocht Bosch & van Rijn multifunctioneel gebruik bij grondgebonden zonneparken. Aanleiding voor ons onderzoek was de volgende passage uit het coalitieakkoord: “Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.” Om de passage te kunnen vertalen in ruimtelijk beleid, was eerst inzicht nodig in de huidige praktijk. Wat is multifunctioneel gebruik van land bij zon-pv en waarom is dit eigenlijk gewenst? In hoeverre zijn provincies en gemeenten hier al mee aan de slag en zo ja op welke wijze? Welke decentrale kaders worden daar op dit moment reeds voor gebruikt? En volstaan deze decentrale kaders of zijn aanvullende kaders nodig vanuit het Rijk?

In ons onderzoek concluderen we dat het combineren van zon-pv op land met bestaande of nieuwe functies breed wordt ingezet in beleid(skaders) van provincies en gemeenten. 11 van de 12 provincies hanteren een voorkeursvolgorde in de omgevingsverordening, waarmee wordt gestuurd op geschikte locaties voor zon-pv. Voor een derde van de provincies komt deze voorkeursvolgorde grotendeels overeen met de landelijke voorkeursvolgorde zon uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Kortom, de zonneladder is een standaard instrument geworden in de provinciale ruimtelijke gereedschapskist. Decentrale overheden geven in het onderzoek aan het belangrijk te vinden om met maatwerk te kunnen inspelen op gebieds- of locatiespecifieke kenmerken. De minister verkent nu de mogelijkheden om met een instructieregel de beleidspraktijk te ondersteunen.

Lees hier de kamerbrief en ons complete rapport met alle conclusies en aanbevelingen richting het ministerie: Kamerbrief over rol zonne-energie in energietransitie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl