Inspirerende sessie over financiële participatie bij Eneco

Eneco wil haar blik op participatie in windprojecten verruimen en vroeg Bosch & van Rijn een sessie te organiseren met betrokkenen uit het veld. Begin februari kwamen vertegenwoordigers van verschillende overheden, ontwikkelaars, coöperaties, omwonenden en de wind- en zonnebranche in het hoofdkantoor van Eneco bij elkaar voor een inspirerende middag over de voor- en nadelen van de huidige praktijk. Wouter Verweij en Duco van Dijk van Bosch & van Rijn belichtten een aantal innovatieve voorbeelden uit de praktijk en gaven inzicht in de plek van participatie in de Omgevings- en Energiewet.

Inmiddels hebben we zo’n 4 à 5 jaar ervaring met het werken met de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het streven naar lokaal eigendom en de afspraken uit de gedragscodes voor wind en zon worden breed toegepast door ontwikkelaars en coöperaties. Wat zien we aan ontwikkelingen in de huidige praktijk? Helpt lokaal eigendom bij het versterken van draagvlak voor een ontwikkeling? Aan de hand van de verschillende voorbeelden ontstonden interessante discussies over de voor- en nadelen van eigendom, zeggenschap en eerlijke verdeling van lasten en lusten.

De deelnemers hebben ook een boodschap aan de overheid: geef de omgeving, de coöperatie en de ontwikkelaar de ruimte om samen betekenisvolle en gedragen participatie te ontwikkelen. Stel daarom eisen aan het proces en niet aan het resultaat van de participatie. Met een eis om bijvoorbeeld minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren – in plaats van het streven uit het Klimaatakkoord – span je het paard achter de wagen en wordt de ontwikkeling van duurzame energie eerder moeilijker dan makkelijker.

Voor Eneco en Bosch & van Rijn is het gesprek aanleiding om binnenkort een ‘white paper’ over financiële participatie te publiceren. Hou daarom de nieuwsbrief in de gaten.