Monitor financiële participatie hernieuwbare energie op land 2022

Bosch & van Rijn en AS I-Search hebben ook voor 2022 de Monitor financiële participatie hernieuwbare energie op land uitgevoerd. Met deze jaarlijks terugkerende monitor wordt inzicht verschaft in de eigendomsverdeling en in de overige vormen van (financiële) participatie in grondgebonden windparken en zonneparken in Nederland. Op 24 oktober jl. is deze monitor door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De algemene conclusie uit het rapport is dat er ten opzichte van vorig jaar in 2022 geen grote verschuivingen zichtbaar zijn in de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan financiële participatie in wind- en zonneparken. De productie uit wind- en zonneparken met lokaal eigendom en andere participatievormen is in absolute zin wel toegenomen. Het aandeel lokaal eigendom in windparken neemt licht toe. In 2020 was dit sterk afgenomen ten opzichte van het jaar van de nulmeting (2019) door de oplevering van grootschalige windparken zonder lokaal eigendom. Met de oplevering van Windpark Zeewolde (322 MW) dat 100% lokaal eigendom is van bewoners en lokale agrariërs, neemt het aandeel lokaal eigendom weer toe. Bij wind op land is een bijdrage aan een omgevingsfonds inmiddels de norm, een gevolg van het Energieakkoord en de gedragscode Wind op Land.

Het aandeel lokaal eigendom van zonneparken is licht afgenomen. Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn relatief veel grootschalige zonneparken gerealiseerd zonder lokaal eigendom. Bij de zonneparken is wel duidelijk sprake van een toename van financiële participatie zonder eigendom en bijdragen aan een omgevingsfonds.

Als de minister volgend jaar nog geen grote veranderingen ziet in de aandelen lokaal eigendom, volgen eventueel maatregelen om de afspraken in het Klimaatakkoord beter te kunnen borgen. We houden het voor hem met de monitor nauw in de gaten, hopelijk volgend jaar ook weer!

Klik hier voor de volledige Kamerbrief.

Klik hier voor het volledige rapport van AS I-Search en Bosch & van Rijn.