Ruimte vinden voor windturbines

De energietransitie is een van de belangrijkste uitdagingen voor de huidige maatschappij. De doelstellingen voor de energietransitie zijn vastgelegd in regionale energiestrategieën (RES), verdeeld over 30 regio’s. Alle energieregio’s samen hebben als doel om in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken. Tot 2030 gebeurt dat met zonne- en windprojecten. Daarmee is de opgave voor de opwek van windenergie groot. Cruciaal vraagstuk hierbij is: waar moeten al die windturbines komen? Er zijn veel factoren die daar invloed op hebben. Dat maakt het beantwoorden van dit vraagstuk uitdagend.

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Daardoor is het lastig om ruimte te vinden voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, natuur en recreatie. Tussen al deze functies moet er ruimte gevonden worden voor de plaatsing van windturbines. Daarbij willen we ook rekening houden met omwonenden, ecologie, landschap en veiligheid.

Onze bijdrage

Een goede inschatting van de ruimtelijke haalbaarheid van windturbines in een gebied is een combinatie van de technische haalbaarheid (zoals de afstand tot belemmeringen), juridische haalbaarheid en beleidsmatige haalbaarheid (in hoeverre strookt de locatie met het provinciaal en het gemeentelijk beleid). De specialisten van Bosch & van Rijn onderzoeken of een ontwikkeling haalbaar is op basis van beleidsanalyses en ruimtelijke belemmeringsonderzoeken. Hierbij houden we onder andere rekening met:

 • – Woningen e.a. geluidgevoelige objecten
 • – Overige gebouwen
 • – Hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart
 • – Hoogspanningsinfrastructuur
 • – Buisleidingen
 • – Spoorwegen
 • – Vaarwegen
 • – Rijkswegen
 • – Overige wegen
 • – Bestaande windturbines
 • – Beschermde natuurgebieden, waaronder Natura 2000, NNN en Natuurnet-werk Brabant
 • – Belemmeringen vanuit de luchtvaart
 • – Overige belemmeringen vanuit provinciaal beleid
 • – Belemmeringen vanuit gemeentelijk beleid

Het resultaat

De aan te houden afstand tot belemmeringen is in veel gevallen afhankelijk van de afmetingen van de te realiseren windturbines. Bosch & van Rijn kan helpen met het vaststellen van welke turbine-opstellingen en formaten ruimtelijk haalbaar zijn. Dat een ontwikkeling ruimtelijk mogelijk is wil echter niet zonder meer zeggen dat deze ook financieel haalbaar is. Daarom voeren we ook financiële beschouwingen uit. De opbrengsten van het potentiële windpark worden afgezet tegen de investering. Zo maken we de businesscase van de ontwikkeling inzichtelijk.

Meer weten en/of een concrete hulpvraag of casus? Neem contact op met onze adviseur Ludo van Broekhuizen via ludo@boschenvanrijn.nl.