PlanMER Metropoolregio Eindhoven

De RES 1.0 vraagt om het selecteren van zoekgebieden voor grootschalige zon- en windenergielocaties. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) wil een goed onderbouwde afweging kunnen maken tussen deze locaties. Hiervoor wil de MRE een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opstellen en de milieueffecten bundelen in het planMER. 

Onze bijdrage

Bosch & van Rijn heeft de NRD opgesteld en de planMER uitgevoerd. De input voor het MER is opgehaald bij 21 gemeentes, 2 waterschappen en de provincie. In samenwerking met deze partijen is gezocht naar een goede en efficiënte manier van het verkrijgen van de juiste lokale kennis over het gebied. Deze partijen hebben hun lokale gebiedsinformatie kunnen delen in een-op-een gesprekken en enquêtes. Deze input is gebruikt voor de m.e.r.

Voor het opstellen van de zoekgebieden in de RES is normaal gesproken geen PlanMER nodig. De MRE is, net als wij, van mening dat dit juist wel kan helpen in de afweging van de voor de locatiekeuzes van de zoekgebieden voor zon- en windenergie. Hierbij zijn namelijk effecten in beeld gebracht via onderzoeken, uitgevoerd op verschillende thema’s: landschap, ecologie en de leefomgeving. De Metropoolregio Eindhoven is rijk aan cultuurhistorisch waardevolle landschappen en gebieden. Ter beoordeling van de effecten van zonne- en windparken op het landschap hebben we een methode ontwikkeld waarmee we kunnen meten in hoeverre de kernwaarden van deze gebieden worden aangetast door een zonne- of windpark. Daarnaast is de opwekpotentie in beeld gebracht op alle gebieden.

In dit interview legt onze adviseur Steven Velthuijsen uit hoe de planMER gemeenten helpt in hun besluitvorming bij het aanwijzen van locaties voor grootschalige energieopwek. 

Het resultaat

Omdat gekozen is voor een formele procedure van een MER lag deze tot 1 juli 2021 samen met de RES 1.0 ter inzage en open voor inspraak. De MRE kan hierna samen met de stakeholders een selectie maken van de verdere zoekgebieden.

In juli 2021 bracht de Commissie voor de Milieueffectrapportage een definitief positief toetsingsadvies uit over het MER voor het RES Metropoolregio Eindhoven. Hiermee is de eerste RES in Nederland beoordeeld met een positief toetsingsadvies.