Wind farm Western Polder

Our contribution

In overleg met de gemeente is besloten om te werken met een omgevingsvergunnning voor afwijken van het bestemmingsplan. Bosch & van Rijn stelde de m.e.r.-beoordeling op. Nadat het college van B&W besloot dat een MER niet noodzakelijk was, stelde Bosch & van Rijn de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken ten behoeven van de vergunningaanvraag op. Daarnaast trad Bosch & van Rijn met het Waterschap Hollandse Delta in overleg ten behoeve van de benodigde watervergunning en met Stedin vanwege de middenspanningslijn die door de planlocatie loopt. Er is gewerkt met een vergunningaanvraag op basis van een bandbreedte, waardoor de keuze voor het windturbinetype uitgesteld kan worden tot na de vergunningverlening.

The result

Op 23 augustus 2016 is de watervergunning verleend voor het aanleggen van verharding en het draaien met de windturbinebladen boven de beschermingszone van de waterkering. Op 3 oktober 2016 heeft het college van B&W de ontwerpbeschikking met betrekking tot de activiteiten afwijken, bouwen, uitvoeren van werken, beperkte milieutoets, aanleggen van wegen en het maken van uitwegen ter inzage gelegd. In november 2016 is de omgevingsvergunning verleend.